elearning-programme

elearning-programme

elearning-programme

Try Dokeos LMS FREE for 60 days

  • Personalized eLearning portal
  • 1GB of storage
  • 10 learners
  • Full suite of applications
  • Up to 10 online courses
5d3dbedeb5b1efd40c37c022a0f5bf8ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj