ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied en definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Klant bij DOKEOS geplaatste bestellingen en op alle verkoopovereenkomsten, met inbegrip van eventuele aanvullende diensten. Deze Algemene Handelsvoorwaarden sluiten alle algemene en bijzondere inkoopvoorwaarden van de Klant uit, tenzij schriftelijk aanvaard door DOKEOS.

De Klant wordt gedefinieerd als de persoon die rechtsgeldig een rechtspersoon of zijn eigen bedrijf vertegenwoordigt en instemt met de door DOKEOS verstrekte kooporder, offerte of dienstenovereenkomst.

In voorkomend geval worden deze Algemene Voorwaarden aangevuld met eventuele bijzondere voorwaarden die tussen de partijen zijn overeengekomen. In geval van discrepanties of tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden, hebben de laatste voorrang op deze algemene voorwaarden.

Behoudens tegenbewijs erkent de Klant een exemplaar van deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Indien een bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook onafdwingbaar of ongeldig wordt verklaard, zal deze ongeldigheid of onafdwingbaarheid geen invloed hebben op de afdwingbaarheid of geldigheid van de overige bepalingen van de voorwaarden.

Het feit dat DOKEOS zich op enig moment niet op deze voorwaarden beroept, mag niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van haar recht om zich op een later tijdstip op deze voorwaarden te beroepen.

2. Aanbieding, bestelling, dienstverleningscontract

De bestelling, het dienstverleningscontract drukken de onherroepelijke toestemming van de Klant uit.

In de bestelbon en het dienstverleningscontract moet ten minste de dienst op bindende wijze worden gespecificeerd (bijzonderheden en doel van de diensten, praktische voorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten, betalingsvoorwaarden, uitvoeringstermijn, enz.)

De in de offertes van DOKEOS vermelde prijzen blijven geldig gedurende een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum van de offerte, tenzij anders overeengekomen.

DOKEOS is pas gebonden aan een verzoek tot dienstverlening wanneer zij de instemming van de Klant heeft ontvangen zoals vermeld in het aanbod van dienstverlening.

Aanvaarding van het dienstenaanbod, blijkend uit de handtekening van de Klant, wordt geacht een contract te zijn.

Elke annulering, wijziging van de bestelling of van het dienstencontract door de Klant dient te worden meegedeeld per aangetekende brief aan de maatschappelijke zetel van DOKEOS of per e-mail met ontvangstbevestiging en lezing op het volgende adres: bertrand@dokeos.com

3. eLearning-diensten

DOKEOS biedt een educatieve ondersteuning voor managers en hun medewerkers, om hen te helpen evolueren in hun dagelijkse praktijk.

DOKEOS is een Cloud-gebaseerd leerplatform met 8 producten die beschikbaar en operationeel zijn zodra de 60 dagen gratis proefperiode is ingesteld, die niet toegankelijk is voor Gmail, Yahoo en Hotmail webmail diensten.

DOKEOS maakt het gemakkelijk om op maat gemaakte trainingsmodules te ontwerpen, om het trainingsmateriaal van de klant te integreren, om inhoud te importeren, om de vaardigheden van de lerenden te beoordelen op basis van online of face-to-face evaluatie vragenlijsten.

DOKEOS biedt de klant een luisterend oor voor de specificiteit van zijn project, een aanpassing van zijn producten en diensten, een grafische aanpassing en een scenarizering, alsook een reactiviteit op het niveau van de technische interventies en op het niveau van de begeleiding van het opleidingsproject.

4. Onderhoud, hosting en technische ondersteuningsdiensten

DOKEOS voorziet de Klant van een LMS (learning management system).

DOKEOS garandeert dat de software die de Klant begeleidt in zijn pedagogisch of leertraject innovatief, veilig, ergonomisch, “mobiel leren” is en voldoet aan de wettelijke eisen van het digitale tijdperk.

DOKEOS verzorgt het webonderhoud van de software en de technische ondersteuning, alsmede de updates van de handleidingen.

De Klant kan ook specifieke ontwikkelingen op zijn Portaal aanvragen.

5. Verplichtingen van DOKEOS

DOKEOS zal de beloofde werkzaamheden en alle andere diensten die in de overeenkomst zijn overeengekomen, uitvoeren. Afhankelijk van het geval, kan DOKEOS verplicht zijn op te treden. Indien de overeenkomst betrekking heeft op IT-diensten of de ontwikkeling van e-learning instrumenten, heeft DOKEOS een leveringsverplichting.

Indien DOKEOS de Klant adviseert bij de keuze van hardware, is zij tevens verplicht toe te zien op de juiste technische installatie van de hardware.

DOKEOS verbindt zich ertoe het beroepsgeheim te eerbiedigen en de informatie te beveiligen.

Tenslotte, wanneer DOKEOS wordt ingeschakeld om een e-learning programma te ontwerpen, zal zij ervoor zorgen dat dit, op het moment van overdracht, voldoet aan de behoeften van de Cliënt en ook aan de wettelijke verplichtingen die voorzien of te voorzien zijn voor de levensduur ervan.

6. Verplichtingen van de Klant

De Klant zal de overeengekomen prijs aan DOKEOS betalen voor haar diensten. De Klant zal DOKEOS tevens in staat stellen haar diensten naar behoren te verrichten en haar de nodige informatie en/of toegang verschaffen.

De Klant is tevens verplicht de levering in ontvangst te nemen. Deze verplichting bestaat uit het bevestigen van de ontvangst van het geleverde en op maat gemaakte product en het verlenen van goedkeuring aan DOKEOS na controle of het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.

7. Prijzen en betalingsvoorwaarden

De prijs is van toepassing op leveringen en/of diensten die worden verricht in Frankrijk, België en de gehele Europese Unie, met inbegrip van reiskosten, verblijfskosten en BTW.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de facturen contant betaalbaar, in euro en op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Facturen zijn betaalbaar door elektronische overschrijving op de rekening van DOKEOS

IBAN BE58-7785-9474-8279 BIC/Swift GKCCBEBB

De niet-betaling van een factuur op de vervaldag leidt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot de onmiddellijke betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen, ongeacht de eerder toegekende betalingsfaciliteiten.

Indien betaling op de vervaldag uitblijft, behoudt DOKEOS zich het recht voor de lopende diensten op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding en zonder afbreuk te doen aan alle rechten.

8. Duur en beëindiging van de overeenkomst

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden contracten gesloten voor eenmalige diensten en eindigen zij wanneer de partijen aan al hun verplichtingen hebben voldaan.

Elke partij kan het contract opzeggen:

– Onmiddellijk, zonder opzegtermijn of schadevergoeding en zonder voorafgaand beroep op de rechter in geval van een ernstige inbreuk op deze algemene voorwaarden. Een ernstige contractbreuk omvat niet-nakoming van de respectieve verplichtingen van de partijen, niet-betaling, wanprestatie, gebrek aan vooruitziendheid, nalatigheid, enz.

– Onmiddellijk, zonder opzegtermijn of schadevergoeding en zonder voorafgaand beroep op de rechter, in geval van overmacht die de uitvoering van het contract gedurende meer dan dertig (30) dagen heeft verhinderd.

9. Te late betaling – Boetebeding

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele verwijlintrest van 12% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur tot de volledige betaling.

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het bedrag in hoofdsom, intresten en kosten, met een minimumbedrag van 100 euro, onverminderd de eventuele gerechtskosten.

10. Eenzijdige beëindiging van de overeenkomst – Sanctiebeding

In geval van eenzijdige ontbinding van de verkoop door de Klant, behalve in de omstandigheden zoals bepaald in deze Algemene Handelsvoorwaarden in de artikelen 7 en 8, is de Klant aan DOKEOS een boete verschuldigd van 20% van het totaalbedrag van de bestelling als schadevergoeding.

11. Garanties en aansprakelijkheid

DOKEOS zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de haar door de Klant opgedragen taken. In het bijzonder is DOKEOS verplicht om alleen te werken met gekwalificeerd en geregistreerd personeel. DOKEOS voert haar werkzaamheden uit volgens de regels van het vak en met inachtneming van het beroepsgeheim.

DOKEOS is gebonden door een middelenverbintenis met betrekking tot haar e-learning platform en door een resultaatsverbintenis wanneer DOKEOS zich ertoe verbindt de Klant een bepaald resultaat te bezorgen.

In alle gevallen is DOKEOS slechts aansprakelijk voor nalatigheid, gebrek aan voorzichtigheid, zorgvuldigheid of ondeskundigheid (wezenlijke en bepalende fout) of indien het beloofde resultaat niet is bereikt.

DOKEOS wordt automatisch en zonder meer ontheven van haar aansprakelijkheid in geval van gebeurtenissen die de normale voortzetting van haar diensten niet toelaten, die leiden tot een vertraging of, in het algemeen, in geval van overmacht. Onder “overmacht” wordt verstaan elke onvoorzienbare, onbedwingbare of van buiten komende gebeurtenis, waarbij deze drie criteria een alternatief vormen.

Hetzelfde geldt in geval van weglatingen of onnauwkeurigheden die het gevolg zijn van onjuiste informatie die door de Klant of een derde werd verstrekt.

DOKEOS is niet aansprakelijk voor enige vergoeding van gevolgschade zoals productieverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens, financieel of commercieel verlies of andere schade die het directe of indirecte gevolg is van schade veroorzaakt door het falen van de DOKEOS diensten.

DOKEOS biedt gratis ondersteuning per telefoon of e-mail gedurende de gehele looptijd van de diensten en gedurende een periode van 6 maanden na het einde van de diensten.

12. Intellectuele eigendom

De creaties (gegevensdragers, methodes, tools, know-how, analyses, logo’s, software, documentatie, etc.) van DOKEOS zijn beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijven volledig eigendom van DOKEOS, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De Klant mag deze creaties alleen gebruiken in het kader van de synallagmatisch gesloten overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan.

De Klant zal de ter beschikking gestelde computermedia, geschriften of andere middelen niet direct of indirect, geheel of gedeeltelijk reproduceren, aanpassen of wijzigen, verhandelen of distribueren aan leden van zijn personeel of aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DOKEOS.

DOKEOS verklaart dat zij houder is van de intellectuele eigendomsrechten op de producten en diensten die aan de Klant worden verkocht en ter beschikking gesteld of dat zij van de derde eigenaar een recht tot regelmatig gebruik heeft verkregen.

In het geval van specifieke ontwikkelingen die door de Klant zijn besteld, is DOKEOS gerechtigd de inhoud van deze ontwikkelingen (teachings) te gebruiken voor specifieke ontwikkelingen voor derden.

13. Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens

DOKEOS verbindt zich ertoe het beroepsgeheim in acht te nemen en bij de uitvoering van haar taken waardig, integer en tactvol te handelen.

Alle persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de diensten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de Europese wetgeving en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679, de “GDPR”).

Als u het privacybeleid van Dokeos wilt lezen, klik hier

Deze gegevens worden enkel bewaard voor specifieke acties die verband houden met de opdrachten die aan DOKEOS werden toevertrouwd en worden in geen geval doorgegeven aan derden voor marketing doeleinden.

De Klant heeft de mogelijkheid :

– op verzoek en kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden;

– kosteloos toegang te krijgen tot de gegevens die de dienstverlener over hem bewaart en rectificatie te verkrijgen van gegevens die onvolledig, onjuist of niet ter zake dienend zouden zijn.

– om ernstige en gegronde redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de opgeslagen gegevens.

– de annulering van de verstrekte persoonsgegevens te eisen.

Elk verzoek betreffende het bovenstaande moet schriftelijk worden gericht aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Provinciale Wetstraat 264, 1301 Bierges, of per e-mail aan het volgende adres
privacy@dokeos.com

DOKEOS kan persoonlijke informatie bekendmaken aan derden op verzoek van elke autoriteit die wettelijk bevoegd is om een dergelijk verzoek te doen. DOKEOS kan deze informatie ook vrijgeven indien dit, te goeder trouw, nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving, om haar rechten of eigendom te beschermen of te verdedigen.

14. Geschillen

Betwistingen met betrekking tot de bestelde diensten moeten binnen acht (8) werkdagen (datum poststempel) na uitvoering per aangetekende brief aan de maatschappelijke zetel van DOKEOS worden voorgelegd, zoniet worden ze niet aanvaard.

Klachten betreffende facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend binnen acht (8) dagen na ontvangst van de factuur (datum poststempel) op de maatschappelijke zetel van DOKEOS, zoniet worden ze niet aanvaard.

15. Bemiddelingsclausule

De partijen komen overeen dat elke onenigheid of geschil met betrekking tot deze algemene voorwaarden of voortvloeiend uit de interpretatie of toepassing ervan aan bemiddeling zal worden onderworpen.

Te dien einde komen de partijen overeen aan ten minste één bemiddelingsbijeenkomst deel te nemen door een persoon met beslissingsbevoegdheid af te vaardigen.

De bemiddelaar wordt door de partijen gekozen in het gerechtelijke arrondissement van hun keuze.

16. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het verkoopcontract en deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, de uitvoering, de interpretatie van deze algemene verkoopsvoorwaarden dat niet in der minne kan worden opgelost, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant.

DOKEOS SPRL

SIEGE SOCIAL : Rue Provinciale, 264 à 1301 Bierges

B.C.E. 0862.938.031

Téléphone : +33 1 76 41 01 96

Email : nicolas@dokeos.com

© Business Assistance SPRL, 2018, All Rights reserved