Wettelijke informatie

U bent momenteel verbonden met de site ” www.dokeos.com ” (hierna ” de Site “).
Dokeos SPRL

Maatschappelijke zetel: Provinciale weg 264, 1301 Bierges, BELGIË Telefoonnummer: +33 (0)1 76 41 01 96
contact@dokeos.comNuméro Intracommunautaire BTW: BE 862 938 031

 

1. Doel van de site en wettelijke kennisgeving

 

DOKEOS biedt E-learning diensten aan en verstrekt haar klanten een jaarlijkse licentie voor een e-learning software.

DOKEOS maakt het gemakkelijk om op maat gemaakte training modules te ontwerpen, om het trainingsmateriaal van de gebruiker te integreren, om inhoud te importeren, om de vaardigheden van de lerenden te beoordelen op basis van online of face-to-face evaluatie vragenlijsten.

www.dokeos.com maakt de presentatie mogelijk van activiteiten en diensten, het DOKEOS leerplatform, alsmede de publicatie van artikelen en nieuws.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, worden bijgewerkt. De gebruiker wordt derhalve aangeraden de site regelmatig te raadplegen. Actualiseringen zijn van toepassing zodra zij online worden gepubliceerd.

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook onafdwingbaar of ongeldig wordt verklaard, zal deze ongeldigheid of onafdwingbaarheid geen invloed hebben op de afdwingbaarheid of geldigheid van de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden.

 

2. Gebruik van de site

 

www.dokeos.com wordt gratis ter beschikking van de Gebruiker gesteld voor persoonlijk gebruik, onder de hieronder omschreven voorwaarden. Het gebruik van de site impliceert de volledige aanvaarding van alle gebruiksvoorwaarden.

www.dokeos.com mag niet worden gebruikt om speculatieve, valse of frauduleuze verzoeken in te dienen.

De Gebruiker moet ten minste 18 jaar oud zijn, de wettelijke bevoegdheid hebben om een overeenkomst te sluiten en deze site gebruiken in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.

 

3. Auteursrechten – intellectuele eigendom

DOKEOS is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor alle elementen (foto’s, logo’s, tekeningen, grafieken, teksten, video’s enz.) maar ook van de auteursrechten, octrooien, knowhow, vertrouwelijke informatie, rechten op databanken, merken en modellen, al dan niet gedeponeerd, die voorkomen op de site www.dokeos.com.

Het is derhalve verboden de site of een gedeelte daarvan te reproduceren, te wijzigen, over te dragen of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DOKEOS.

 

4. Donwloaden

Het downloaden van gegevens van www.dokeos.com geschiedt op eigen risico van de Gebruiker.

 

De gebruiker erkent dat het gebruik van de diensten en computersystemen niet zonder risico is. Daarom is DOKEOS niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door enig type kwaadaardige software (computer malware) als gevolg van het downloaden van gegevens van www.dokeos.com.

 

5.  Verwerking van persoonsgegevens

Bepaalde persoonsgegevens van de Gebruiker van de website www.dokeos.com kunnen worden verzameld, met name wanneer de Gebruiker het contactformulier, het offerteformulier of het formulier voor het aanvragen van een gratis proefversie invult, of via het gebruik van cookies of onzichtbare pixels (zie punt 10).

 

In dit verband is de onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van de informatie DOKEOS S.A., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Provinciale weg 264, 1301 Bierges.

 

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het beheer van de bezoekers van de site, de administratie van het klantenbestand, de uitvoering van de verkoopovereenkomst, de promotie van producten en diensten, het opzetten van direct-marketingcampagnes, onder meer via elektronische post.

 

De klant heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

 

De gebruiker heeft recht op toegang tot en rectificatie van zijn persoonsgegevens, of het recht om deze te wissen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Om dit recht op toegang, rectificatie of schrapping uit te oefenen, volstaat het om gratis contact op te nemen met DOKEOS via het volgende e-mailadres: privacy@dokeos.com of per post naar de maatschappelijke zetel van de onderneming.

 

 

 

DOKEOS voldoet aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679, de “GDPR”) en is gebonden aan de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die zij verzamelt.

 

6. Gegevensbeveiliging

DOKEOS garandeert een correct niveau van gegevensbescherming in overeenstemming met de nationale en Europese regelgeving.

Daarom maakt www.dokeos.com gebruik van verschillende beveiligingssystemen om de persoonsgegevens van de Gebruiker op redelijke wijze te beschermen. DOKEOS kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden geen toegang kunnen krijgen tot de site en deze niet illegaal kunnen gebruiken.

7. Hyperlinks naar andere websites

De website www.dokeos.com kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Het loutere feit dat deze links aanwezig zijn op de www.dokeos.com site betekent niet dat DOKEOS de ideeën of opinies uitgedrukt op deze sites onderschrijft of dat er een partnerschap of associatief verband bestaat.

DOKEOS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen via deze hyperlinks.

8. De rechten van DOKEOS

DOKEOS behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving :

a) de advertenties, aanbiedingen, online-informatie te wijzigen,

b) bepaalde diensten te wijzigen,

c) de toegang tot haar site te verbieden in geval van technische problemen of wanneer DOKEOS kennis krijgt van misbruik of kwaadwillig gebruik van haar site.

9. Verantwoordelijkheid van de gebruiken

De gebruiker van de site www.dokeos.com verbindt zich ertoe:

a) de site niet te gebruiken voor illegale of schadelijke doeleinden,

b) de toegang tot de site niet te belemmeren, noch de site te verstoren of te wijzigen of minder doeltreffend te maken of schade toe te brengen aan de site, aan DOKEOS of aan derden,

c) de site niet te gebruiken voor het verzenden of verspreiden van kwaadaardige software of schadelijke of illegale informatie,

d) geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten op deze site,

e) geen ongevraagde berichten te verzenden of door te geven.

 


f) geen persoonsgegevens van andere gebruikers te verzamelen of op te slaan, tenzij deze gebruikers daartoe specifiek toestemming hebben gegeven.

 

10. Cookies en onzichtbare pixels

Cookies” en “onzichtbare pixels” kunnen naar de computer van de Gebruiker worden gezonden wanneer hij de website www.dokeos.com bezoekt.

Cookies” zijn bestanden die op verzoek van de server die de bezochte site beheert, op de harde schijf van de gebruiker van een site worden opgeslagen en die het mogelijk maken dat de site naar behoren functioneert en dat de navigatie vlotter verloopt.

De “onzichtbare pixels” zijn kleine elektronische afbeeldingen die de Site in staat stellen het aantal bezoekers te tellen dat een specifieke pagina heeft bezocht. De door webbakens verzamelde gegevens zijn het IP-adres, de naam van de hostcomputer, de naam van de versie van het besturingssysteem en de gebruikte browser.

Elke Gebruiker van de www.dokeos.com website kan “cookies” en “web beacons” van zijn harde schijf verwijderen of deactiveren en/of zijn browsersoftware zo instellen dat de ontvangst ervan wordt verhinderd. Het blokkeren van cookies en/of onzichtbare pixels kan echter de navigatie bemoeilijken.

11. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal DOKEOS aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, gevolg-, straf-, speciale of indirecte schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van zaken, contracten, inkomsten, informatie of andere gegevens in het informatiebeheersysteem van de Gebruiker of voor bedrijfsonderbreking) voortvloeiend uit, of in verband met, het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de Site, of andere gegevens in het informatiebeheersysteem van de Gebruiker of door bedrijfsonderbrekingen) voortvloeiend uit, voortkomend uit of verband houdend met het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site of de inhoud ervan, of met deze voorwaarden, zelfs indien DOKEOS op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

In aanvulling op de bepalingen en voorwaarden die hierin zijn uiteengezet, is DOKEOS niet aansprakelijk voor fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen of andere gebreken of voor ontijdige of onnauwkeurige informatie die op deze site staat.

Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor elke site van derden.

12. Toepasselijke wetgeving

De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en/of de uitvoering ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant.

13. Contact

U kunt contact opnemen met DOKEOS over deze gebruiksvoorwaarden via het volgende e-mailadres: info@dokeos.com of via het contactformulier op de website www.dokeos.com.

 

14.  Redacteur van de website :

De uitgever van de site www.dokeos.com is DOKEOS SPRL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Rue Provinciale, 264 te 1301 Bierges en ingeschreven is bij de Banque Carrefour des Entreprises onder het nummer B.C.E. 0862.938.031.

 

15.  Hosting :

De host van de website www.dokeos.com is :

 


OVH
2 rue Kellermann
BP 80157
59053 ROUBAIX CEDEX 1
Frankrijk
Tel: +33 (0)9 72 10 10 07

SAS met een kapitaal van 10 059 500,00 €.
RCS LILLE METROPOLE 424 761 419 00045
Code APE 2620Z
BTW-NUMMER FR22424761419

Business Assistance SPRL, 2018, Alle rechten voorbehouden